TOP
KOMPENDIUM fizika - physics - natuurkunde - physique
Elementarne cestice
FIZIKA
PHYSICS
NATUURKUNDE
PHYSIQUE

Atom i jezgro atoma

elementarne čestice

atom i jezgro atoma

razbijanje jezgra

nukleoni
proton
neutron

elektron
elektron-neutrino
barion
foton
hadron

fermioni:
kvark
lepton

leptoni
elektron
elektron-neutrino
muon
muon neutrino
tauon
tauon neutrino


mesoni
Pion i Kaon

bosoni
gluoni
graviton


termodinamikaPriprema i piše:
Salih Čavkić
Maasmechelen
Belgium 


Kompendium fizika 
(kratki sadržaj učenja i istraživanja u zakonima prirode, karakteristika materije i energije)
compendium physics - kort samenvatting natuurkunde
Kurzfassung Physik 
(Lehre von unbelebten Dingen der Natur, die exakt meßbar sind) 
Compendium Physique 
(recherche des lois de la nature, les caractères du matériel et de l'énergie)


Elektroni

Elektron
Stabilna elementarna čestica sa negativnim električnim punjenjem od 1,6 x 10^-10 kg.
Elektroni su negativno naelektrisani dijelovi atoma. Naziv je dao 1891 god. Džonston Stone.

Elektron neutrino
Stabilna elementarna čestica bez električnog punjenja i sa jednom beznačajnom malom masom (dabome da je elektron neutrino sam bez mase). Elektron-neutrino (ili preciznije: anti-elektron- neutrino) proizvodi se prilikom radioaktivnog raspada neutrona, pri čemu se ujedno formiraju proton i elektron. Produkcija ide uvijek uporedo sa produkcijom elektrona, otuda i ime elektron-neutrino.


Sažeto iz prošlog gradiva.
Da ne zaboravimo, podsjetimo se da je:

Elektronvolt
Energija koju dobiva jedan elektron kada pređe naponsko polje od jednog volta. Elektronvolt (eV) jednak je 1,62^-10 joule. Jedinica se često upotrebljava da bi se izrazila energija fotona, ili da bi se prikazala masa elementarnih čestica (masa i energija su ekvivalentni prema Ajnštajnovoj poznatoj formuli E=mc
2 ).

Foton
Kvantum elektromagnetske energije, foton je nosač elektromagnetske snage. Energija E od jednog fotona zavisi od talasne dužine prema E=h.c/, gdje je c brzina svjetla i h konstanta od Planka (Planck). Mirujuća masa, električni naboj i pauk fotona sva tri su jednaki nuli; brzina fotona u vakuumu jednaka je brzini svjetlosti.


In Memoriam
Szilard Leo
Mađarsko-američki fizičar (1898-1964), profesor biofizike u Čikagu (Chicago-1946). Razvio je sa Čelmersom (Chalmers) prvu metodu za podjelu izotopa (1934-1935). Napisao je sa Telerom (Teller), Vagnerom (Wagner) i Ajnštajnom (Einstein) pismo za predsjednika Ruzvelta (Roosevelt), kojim je bila naznačena važnost razvoja i izrade ovog oružja (1942-1946). Međutim direktnu upotrebu istoga je odbacio; poslije II-svjetskog rata zastupao je mišljene za mirnodopsku upotrebu atomske energije.


Historija elektronike

We Rated With ICRA

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited.
Svaki način kopiranja i reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjen.

Page Construction: 31-07-1999 - Last modified: 04-02-2014