Senahid Halilović
Sarajevo (BiH)
Aida Kasum

Alija Izetbegović

Ćamil Mahmutović, unučad

Hazim Bašić

Dževad Kurić, unuka

Hajrudin Ferizović

Kongres-žena2008

Marjan Hajnal

Medijsko priznanje Orbusu

Salih Čavkić (profil)

Salih Čavkić (vjenčanje)

Senahid Halilović

Ševko Kadrić (video)
 

Samir Mešić


Sadija Klotz

Nihad Krupić

Uzeir Čavkić

Zijad Bećirević

 Senahid Halilović, predsjednik Slavističkog komiteta

Predsjednik Slavističkog komiteta, foto: Zijah Gafić
Foto: Zijah Gafić           
Senahid Halilović                                        

Senahid Halilović (1958) redovni je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Diplomirao (1980), magistrirao (1985) i doktorirao (1990) na Filološkom fakultetu u Beogradu. Odgovorni je urednik Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika i predsjednik Komisije za Općeslavenski i Evropski lingvistički atlas ANUBiH. Objavio je više od stotinu radova iz oblasti dijalektologije i normativistike i desetak knjiga (Bosanski jezik 1991, Govorni tipovi u međuriječju Neretve i Rijeke dubrovačke 1996, Pravopis bosanskoga jezika 1996, Gnijezdo lijepih riječi 1996; u koautorstvu: Gramatika bosanskoga jezika 2000, Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik 2009, Rječnik bosanskoga jezika 2010).

E-mail: senahid.halilovic@slavistickikomitet.ba
Telefon: +387 (0)33 253 170