PROFUNDO

ISDN

TOP
DOMOTIKA

HELP

Resistor Calculator

RACUNAR

SUNCANI BOJLER

OVERCLOCKING LANGUAGE CODES SUPORT DRIVERS

Na startnu stranicu  

ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA NAUKE,TEHNIKE I INTERNETA


I S D N

Integrated Services Digital Network.

ISDN je skracenica za Integrated Services Digital Network. ISDN transferira informacije digitalno i integrira sve informacione servise (napr. telefon, telefax, video-tekst, itd.) u jedan network (linijska mreža).
Ugradnjom ISDNa, možete transferirati (odašiljati ili primati) tekst, glas, podatke, slike, itd. ISDN je idealan za primjenu kod tele-konferencija, za daljinsku kontrolu u industriji, elektrodistribuciji i dr.. 
Prije nego ugradite ISDN trebate se osvjedočiti da linije na mreži posjeduju određeni kvalitet za telekomunikacioni transfer. Prije postavljanja ISDNa telekomunikacija je postavljena sa analognom aparaturom. Sa postavljanjem ISDNa, telefonske linije mogu odašiljati podatke digitalno sa mnogo većom brzinom i čistije od analogne transmisije. ISDN je sposoban da transferira sve vrste informacija mnogo brze tj. najvećom brzinom.
Zbog toga što ISDN transmituje podatke digitalno, podaci su virtualno oslobođeni grešaka, (virtually error free), a transmisije su mnogo čišće (jasnije), sa manje smetnji i usporenja koji prate analognu transmisiju.
Sa ISDN aparatima ostvaruju se veze sa cijelim svijetom, istinita digitalna komunikaciona mreža je pronađena, njome se omogućuje svakom da brzo i lahko prilazi cijelosvjetskim informacijama na svjetskoj informacionoj traci, Internetu.

ISDN-aparati i S0-bus

Na ISDN-priključke može se priključiti više aparata i istovremeno upotrebiti, kao telefon, faks i PC sa ISDN-adapterom.
Za priključivanje aparata na ISDN-bus priključke najviše se upotrebljava S0-bus. Istovremeno se može priključiti maksimalno 8 aparata na S0-bus. Kablovanje ovog busa (magistrale) (4-žilni žičani provodnik) relativno je jednostavan; kabel treba biti samo na početku i na kraju predviđen sa priključnim otpornicima. Između njih se postavljaju zasebne priključne kutije.

Aparati koji su priključeni na S0-bus, mogu se upotrebiti paralelno. Za ulazne pozive mogu se namijeniti posebnim aparatima individualni telefonski brojevi ili servis, na koji aparat reagira (napr. telefonija, prenos podataka, itd.). Također za vrijeme telefonskog razgovora preko S0-busa može se naprimjer primiti fax (treća tehnička akcija nije moguća, zbog toga što S0-bus posjeduje samo dva B-kanala).
Vi možete na S0-bus priključiti samo ISDN-aparate. Ako želite priključiti analogne aparate (analogne telefonske centrale, sekretarice ili faks aparate), potrebni su vam takozvani a/b adaptori za konvertiranje analognih signala u digitalne signale, tako da je veza moguća preko DTMF-pretražnim tonom. Dabome da ISDN-aparati (kao telefonske centrale i terminalni adaptori) obuhvataju ugrađene a/b konvertere koji se mogu upotrebiti kao ekstra priključci za analogne aparate.

Telefonski brojevi, MSN i EAZ
ISDN-servizi


Priključne norme, Euro-norma (DSS1) i 1TR6

Prije nego što se u Evropi postavila jedna norma za ISDN-priključke, upotrebljavali su različite nacionalne standarde.
Danas se u većini evropskih zemalja postavljaju novi ISDN priključci općenito u Euro-normi "DSS1". Na osnovu toga mogu se isti ISDN-krajnji aparati  bez problema upotrebljavati u različitim zemljama.

Također i izvan Evrope upotrebljavaju se novi ISDN-priključci, većinom preko istovjetne, po DSS1 baziranoj tehnici (u Japanu napr. sa INS64). Dabome da svaka zemlja ima specifične prepoznatljive znakove, zbog čega se ISDN-aparati često ne mogu upotrebiti bez modifikacije u svim ISDN mrežama. Mnogi PC-ISDN-adaptori od internacionalnih liferanata ustvari posjeduju također potrebne konfiguracione mogućnosti, tako da je moguće priključivanje na različite mreže.

ISDN-funkcija koja se u sljedećoj formi obrađuje nije na svim ISDN-priključcima prisutna. Svaka zemlja, svaki eksploatant od ISDN-mreže pa čak i telefonske centrale mogu imati vlastita prepoznavanja. ISDN-funkcije koje u jednoj mreži na svaki priključak su izvodljive, moraju se na drugoj mreži posebno tražiti i uključivati.

U Njemačkoj se prije uvođenja Euro-ISDN-norme upotrebljavala nacionalna norma "1TR6". Mnogi stariji ISDN-priključci i ekstra ISDN-aparati i danas jos rade sa 1TR6 normom. Prema tome jos postoji jedan prelazni period u kojem se jos novi 1TR6 priključci mogu postavljati. Jedina vidna razlika po kojoj (poznati znakovi kao što je dodjeljivanje telefonskih brojeva aparatima) funkcioniše u 1TR6 drugačije nego u DSS1.

Ovim se naglašava da korisnici ISDN-linija u Njemačkoj pri nabavki ISDN-aparata trebaju voditi računa da dotični aparat podržava i 1TR6- normu, pored DSS1-norme i obratno.


Prenosne metode za digitalne servise

Kod ISDN-veza sa digitalnim servisom (prenos podataka, Faks grupa 4, vidio-telefonija) cine se digitalnim prenosom podataka. Normalno za ovo je potreban ISDN-priključak kod komunikacionog partnera.

Prenos podataka može se vršiti serijski, sa prenosnom brzinom (do 38400 bits/s) i sa podjelom podataka (paritet-, podaci-, i stop bits) kojeg također posjeduje u RS232-interfejsu. Ovim je također moguća, već jednom viđena, zastarjela metoda na osnovu standarda V.110.

Većinom se prenose paketi podataka (HDLC) koji posjeduju kontrolni broj (CRC) i tako cine mogućim prepoznavanje greške. Zavisno od vrste priključka upotrebljavaju se različiti protokoli.

Za čiste prenose podataka na ISDN-strani se često ne upotrebljava protokol, umjesto toga praktikuje se upotreba sigurnosnog protokola pogreški uz određene primjene. Ovo je naprimjer slučaj kod mrežnih priključnih veza sa PPP: iz ovog PPP prenose se samo HDLC-paketi, zaštita od greški obavlja se ustvari sa mrežnim protokolom (napr. TCP/IP).

Nadalje, za ISDN-priključke zaštićene od greški, postoje i paket-orijentirani protokoli V.120 i X.75, pri čemu je moguća kompresija paketa-podataka sa V.42bis.

Većina ISDN-servisa (napr. Faks G4, Euro-prenos podataka) upotrebljavaju X.75 kao protokol za zaštitu od grešaka. Drugi protokoli (kao ISO 8208) mogu upotrebiti X.75 kao bazu.

ISDN-protokol za data servis

Prenos podataka sa ISDN
ISDN-servis "Prenos podataka" upotrebljava se za različite svrhe: pristup post bus sistemima, kopčanje na netwerk, pristup Internetu, prenos podataka, daljinsko upravljanje, itd. ..........

Za ove primjene u opće se razlikuju prenosni protokoli. Za sada jos nema zadovoljavajućih mehanizama koji bi automatski dali potrebni protokol za prenos podataka. Zato PC-korisnik mora za svaku primjenu odrediti koji protokol očekuje od komunikacionog partnera i ovaj ručno unijeti u softver.

Dakle za automatsko primanje poziva za različite potrebe treba unijeti podatke primijenjenih telefonski brojeva, tako da ulazni poziv korektno prođe.

Međutim postoje softverski programi koji mogu automatski olakšati stvari.
Na primjer: RVS-COM može kod ulaznih poziva automatski predati protokol i aktivirati potrebni servis.

Prenosne metode za digitalni servis

ISDN-protokoli za prenos podataka

Fax grupe 3 i 4
Različiti analogni fax aparati rade na bazi grupe 3 (Fax G3), Pored toga također postoje i ISDN-faks aparati, koji rade sa ISDN-faks grupom 4 (Fax G4).
Fax G3 radi sa moduliranim zvučnim signalima, većinom sa prenosnom brzinom od 9.600 ili 14.400 bits/s. Osiguranje greske (ECM) je operacionalno i nije dostupno kod svih fax aparata.

Prenosne metode za analogni servis

Fax G4 radi uvijek sa zaštitnim protokolom greski (X.75) i brzinom od 64.000 bits/s.

Prenosne metode za digitalni servis

Nadalje moguće je sa Faksom G4 zavisno od aparata također upotrebiti visu rezoluciju (200, 300 i 400 dpi), dok je kod Faksa G3 moguća maksimalna rezolucija 200 dpi. 

Postoje posebni servisi-ID na raspolaganju za Fax G3 i Fax G4. Ove treba upotrebiti samo po potrebi, zato što nisu svuda na raspolaganju ili se ne daju. Fax G3 često se poziva sa servisom-ID za govor, a Fax G4 sa servisom-ID za prenos podataka.

ISDN-servis

Većina G4-fax aparata mogu izmjeniti faksove sa analognim faks aparatima. Kod odašiljanja faksa većinom je moguće automatsko povratno slanje: aparat prvo proba prenos sa faksom G4. Ako ovo ne ide onda proba sa faksom G3. Dakle vijest se pošalje, također i ako nije poznato koji faks protokol podržava komunikacioni partner.


PC i ISDN

Ako želite upotrebiti PC za komunikaciju preko ISDN-priključka, potreban je ISDN-adaptor (ISDN-modem) i normalno prikladan softver.
Sto se tice PC upotrebe, sa pravim hardverom i softverom moguće je korištenje raznih ISDN-servisa: različiti prenosi podataka, telefon, sekretarica, fax i video telefon, koji se mogu realizovati na PCu .

Pored toga postoji također veliki broj hardvare/softvare rješenja za PC, pri čemu prenos podataka ipak ima najvažniju ISDN-primjenu za PC.

Pripremio: Salih Čavkić


Za više informacija obratite se pitanjima na email: info@orbus.be (samo za članove ORBUSA)

Prakticna Digitalna Tehnika

 

Nazad na prethodnu stranicu Nazad na pocetak stranice Naprijed na sljedecu stranicu


Copyright by Cavkic, Belgium
Zabiljeske: 1992, 1995, 1997, 2003.
Zabranjena svaka publikacija, kopiranje i distribucija bez dozvole.
Page Construction: 07/07/1999 - Last modified: 04/02/2014